Svako od nas ima svoju ideju o Bogu. Neki ga vide kao dobroćudnog deda sa dugom belom bradom, koji rado previđa greške. Drugi ga vide kao velikog nebeskog policajca. Za opet druge je on natprirodno „Nešto“, ne opipljivo. Na kraju samo Bog sam može dati prave izjave o samom sebi. Sledeći primeri opisuju šta je Bog nama otkrio u Svetom Pismu o svojoj suštini.

Lektion3 WasserhahnBog je neshvatljivo velik.

U Bogu postoji mnogo toga što ne možemo da razumemo. Koji čini stvari velike i neispitljive, divne, kojima nema broja. (Jov 5,9)  Bog je van našeg domašaja. Ljudski razum i razmatranja ne mogu da premoste ovaj jaz. To ne treba da nas iznenadi nimalo. Ako bismo mogli u potpunosti da shvatimo Boga, on ne bi bio Bog. Svemoguć je, ne možemo da ga stignemo. Velike je sile, ali sudom i velikom pravdom nikoga ne muči. Zato ga se boje ljudi: ne može da ga vidi nikakav mudrac. (Jov 37, 23-24)

Bog je osoba.

Bog nije neka stvar, neka sila ili neka misao. Kako on misli, oseća, želi i deluje, pokazuje se kao živa osoba. Ali on nije jednostavno „onaj tamo gore“, ili „dragi Bog“, ili neka vrsta „Supermena“. Gospod je pravi Bog, Bog živi i car večni. (Jeremija 10,10)

Bog je večan.

Bog nema ni početka ni kraja. U Svetom Pismu se ta istina ovako izražava: Pre nego se gore rodiše i pre nego si sazdao zemlju i svet od veka do veka si ti Bog. (Psalam 90,2)  Jedno vreme u kojem Bog nije postojao nikad nije postojalo niti će ikada postojati. Bog se sam predstavjla. „Ja sam Alfa i Omega, početak i svršetak, govori Gospodin Bog, koji jest, i koji bijaše, i koji će doći, Svemoćni. (Otkrivenje 1,8)  I on će uvek ostati isti. Isus Hristos je i ostaje isti juče i danas i zauvek. (Jevrejima 13,8)

Bog je nezavisan.

Svako živo biće zavisi od drugih živih bića, okolnosti i na kraju zavisi od Boga – ali Bog je totalno nezavisan od svog stvaranja. Niti prima službe od ruku čovečjih, kao da bi što trebao, kad on sam daje svima život i dihanje i sve. (Dela apostolska 17,25)

Lektion3 WaageBog je pravedan.

Sveto Pismo kaže: Pravedan je Gospod Bog. Blagoslovljeni su svi, koji se uzdaju u Njega. (Izaja 30,18)  Ali Bog nije samo naš tvorac i održavalac, On je takođe naš sudija. Pravda i pravo temelji su prestolja njegova. (Psalam 97,2)  On nagrađuje i kažnjava u vremenu i večnosti sa savršenim i neopozivom pravdom.

Bog je svet.

Ko je kao ti među silnima Gospode? Ko je kao ti slavan u svetosti, tako sjajan u veličanstvu divnom? Ko čini čudesa kao ti? (2. Mojsijeva 15,11)  Božja svetost je bez premca. Nema svetoga kao što je Gospod; jer nema drugoga osim tebe; i nema stene kao što je Bog naš. (1. Samuelova 2,2)  On je potpuno bez greške i slabosti. I ovaj sveti Bog zahteva od nas svih da treba i mi da budemo sveti. Njegov poziv nam je napisan u njegovoj knjizi, Svetom Pismu. Budite sveti, jer sam ja svet. (1. Petrova 1,16)

Bog je sveznajuć.

Njegovo znanje je savršeno. I nema stvorenja nevidljiva pred njim, nego je golo i otkriveno očima onoga, kojemu treba da damo račun. (Jevrejima 4,13)  Bog zna sve o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti; sve naše misli, reči i dela. Njegova mudrost je savršena i izvan našeg razumevanja. O dubino bogatstva i mudrosti i znanja Božjega! Kako su nedokučivi njegovi sudovi i neistražljivi njegovi putovi! (Rimljanima 11,33)

Bog je svemoguć.

Ja sam Bog svakoga tela. Ima li i jedna stvar koja bi bila nemoguća za mene? (Jeremija 32,27)  Ali to ne znači da Bog sve može da učini. On ne može da laže niti može biti neveran samom sebi. On ne može praviti greške, on ne može grešiti ili se poreći. Ali Bog može da učini sve što želi da uradi u skladu sa njegovom božanskom suštinom.

Bog je ljubav.

Ovo je sigurno najlepše i najvažnije. Jer je Bog tako ljubio svet, da je predao svoga jedinorođenog Sina, da svaki, koji veruje u njega, ne pogine, nego ima život večni. (Jovan 3,16)  Sin, koji je jedno s Ocem, predaje svoj život za nas ljude. Dati svoj život za nekog drugog je teško nadmašiti. To je krajnji oblik da neko pokaže svoju ljubav i to ne teoretski nego praktično, bili smo toliko vredni za njega, da je dao svoj život za nas.

Možete besplatno preuzeti svih 12 lekcija u PDF-formatu.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok